Dear All,

Christmas is getting closer. It is cold, there is even some snow and in the evening cheerful lights shine from houses and some lights shine in the city. We have hot chocolate for the children’s hands and a glass of mulled wine for the elderly. This winter time let us experience exactly what Christmas is meant for: waiting for God’s warmest and most beautiful gift: Jesus, our Savior, Messiah, God’s own Son.

John 3:16-18 [NLT] — For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save it from destruction through Him.

Do you also know the story of the girl with the matchsticks? During these cold days I often think of this story. It is a young girl who is outside selling matchsticks. It is the middle of winter and very cold. No one buys a matchstick from her. This is all she has: a small box of matchsticks and a young, expectant heart. She is so cold that after a while she lights a matchstick to warm herself. Every time she lights a match, she sees something curious. She walks past the well-heated houses and sees all kinds of goodies appear on the table. She sees smiling children and happy people, she sees beautiful decorations and imagines herself to be there. The story ends sadly. She falls asleep and never wakes up.

This is also Christmas. Christmas is knowing that there is suffering. Christmas is knowing that a beautiful child was once born in Bethlehem, our Messiah, who later died on the cross for our sins. Christmas is about broken families facing the fact that they can’t come together. Christmas is a painful time of loneliness for those who are alone.

In addition to all the cheerful decorations and hot drinks, it is also important to think about those who are having a hard time. A small gesture is like a matchstick that can warm someone up and sometimes even a rescue. A miracle. Every day when I go to work I see a homeless person sitting in the same corner of the street, a man who is outside day and night. He has been making mini Christmas trees from wooden coffee spoons and a pocket knife for several weeks now and hopes to get more money with this. He is always friendly and cheerful. These Christmas trees are his only hope. Almost every day I have a chat, buy a Christmas tree or give him what he needs (a hat, a hot drink, etc.). He told me that suddenly he was offered an empty apartment by a friend. He also received a blanket from a passerby and a cup of coffee from another. These are small bright spots that allow him to continue, keep his hope. And what does he do with most of his “proceeds”? He gives it to his children who live with his ex-wife.

John 8:12-29 [NLT] — Jesus turned to the people again and said, “I am the light of the world. Whoever follows me will never live in darkness, but will have the light that gives life.”

Let’s look at our own lives. How are our relatives? With our friends? Is there sickness, sorrow, loss? I challenge you to give someone a ‘matchstick’ every day this last week before Christmas, that is, a warm gesture. That can be a Christmas card, or a bell, a big hug, a little something.

Luke 19:10 — After all, the Son of Man has come to seek and to save that which was lost.

And for the really motivated: try to bring someone the Messiah from now until Christmas. Pray for someone in particular from now until Christmas and write this person a letter of hope just before Christmas. God has given us many talents and He can also work through us. When we very consciously entrust someone in prayer, God gives us wisdom to say the right thing to that person. These are not our fabricated words but God’s wisdom and gentleness speaking through us. For He came to heal that which was broken and to save that which was lost.

Matthew 25:35-36 [KJV] — For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you took me in, naked and you clothed me, sick and you visited me; I have been in prison and you have come to me.

A ‘matchstick’ can also be sending a beautiful song like this: O come, o come Emmanuel, performed by Voces8. I wish you all a most precious Christmas this year, full of hope and God’s presence.

Oh come, oh come, Immanuel,
Deliver thy people, thy Israel,
Restore it from misery again,
So that it praises your name, O Lord!
Be glad, be glad, O Israel!
He is near, Immanuel!
O come, thou key of David, come
And open to us the sanctuary;
That we enter your gate,
Jerusalem, O place of peace!
Be glad, be glad, O Israel!
He is near, Immanuel!
O come, who art our Lord,
In cloud and fire and majesty.
O Adonai who speaks with power,
Break the darkness of the night.
Be glad, be glad, O Israel!
He is near, Immanuel!


Een Zwavelstokje

Lieve mensen,

Kerst komt steeds dichterbij. Het is koud, er valt zelfs wat sneeuw en in de avond schijnen er vrolijke lichtjes vanuit huizen en blinken er wat lampjes in de stad. Voor de bevroren kinderhandjes hebben we warme chocolademelk en voor de ouderen een glaasje glühwein. Deze wintertijd laat ons precies beleven waar kerst voor bedoeld is: het wachten tot Gods warmste en mooiste geschenk: Jezus, onze Redder, Messias, Gods eigen Zoon.

Johannes 3:16-18 [HTB] — Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door Hem van de ondergang te redden.

Kennen jullie het verhaal ook van het meisje met de zwavelstokjes? Tijdens deze koude dagen moet ik vaak aan dit verhaal denken. Het is een jong meisje die buiten is om zwavelstokjes te verkopen. Het is hartje winter en heel erg koud. Niemand koopt een zwavelstokje van haar. Dit is het enige wat ze heeft: een klein doosje met zwavelstokjes en een jong, verwachtingsvol hart. Ze heeft het zo koud dat ze na verloop van tijd een zwavelstokjes aansteekt om zich eraan te warmen. Telkens als ze een zwavelstokje aansteekt ziet ze iets merkwaardigs. Ze loopt langs de goed verwarmde huizen en ziet allerlei lekkers op tafel verschijnen. Ze ziet lachende kinderen en vrolijke mensen, ze ziet mooie decoratie en waant zich daar te zijn. Het verhaal eindigt triest. Ze valt in slaap en wordt nooit meer wakker.

Ook dit is kerst. Kerst is weten dat er geleden wordt. Kerst is weten dat ooit een prachtig kindje in Bethlehem geboren is, onze Messias, die later aan het kruis gestorven is voor onze zonden. Kerst is gebroken families die geconfronteerd worden met het feit dat ze niet samen kunnen komen. Kerst is een pijnlijke periode van eenzaamheid voor degene die alleen zijn.

Naast alle vrolijke decoratie en warme drankjes is het ook belangrijk om stil te staan bij degenen die het moeilijk hebben. Een klein gebaar is als een zwavelstokje waar iemand zich aan kan warmen en soms zelfs een redding. Een wonder. Elke dag als ik naar mijn werk ga zie ik een zwerver zitten in altijd hetzelfde hoekje van de straat, een man die dag en nacht buiten is. Hij maakt sinds enkele weken mini kerstboompjes van houten koffielepeltjes en een zakmes en hoopt hiermee meer geld te krijgen. Hij is altijd vriendelijk en vrolijk. Deze kerstboompjes zijn zijn enige hoop. Bijna elke dag maak ik een praatje, koop ik een kerstboompje of geef ik hem wat hij nodig heeft (een muts, een warme drank, etc.). Hij vertelde me dat hem ineens een leeg appartement aangeboden werd door een vriend. Ook kreeg hij een deken van een voorbijganger en weer van een ander een kopje koffie. Dit zijn kleine lichtpuntjes die maken dat hij door kan, hoopt blijft houden. En wat doet hij met het grootste deel van zijn ‘opbrengst’? Hij geeft het aan zijn kinderen die bij zijn ex-vrouw wonen.

Johannes 8:12-29 [HTB] — Jezus richtte Zich weer tot de mensen en zei: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat Leven geeft.’

Laten we eens kijken naar ons eigen leven. Hoe gaat het met onze familieleden? Met onze vrienden? Is er ziekte, verdriet, verlies? Ik daag je uit deze laatste week voor kerst elke dag een ‘zwavelstokje’ te geven aan iemand, dat wil zeggen: een warm gebaar. Dat kan een kerstkaartje zijn, of een belletje, een dikke knuffel, een kleinigheidje.

Lucas 19:10 — De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is

En voor de échte gemotiveerde: probeer iemand de Messias te brengen van nu tot kerst. Bid voor iemand in het bijzonder van nu tot kerst en schrijf deze persoon vlak voor kerst een hoopvolle brief. God heeft ons heel veel talenten gegeven en Hij kan ook door ons werken. Als we iemand heel bewust toevertrouwen in gebed, geeft God ons wijsheid om het juiste tegen deze persoon te zeggen. Dit zijn niet onze gefabriceerde woorden maar Gods wijsheid en zachtheid dat door ons spreekt. Want Hij is gekomen om te helen wat gebroken is en te redden wat verloren was.

Matteüs 25:35-36 [NBG51] — Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen.

Een ‘zwavelstokje’ kan ook het sturen van een mooi lied zijn zoals deze: O come, o come Emmanuel, uitgevoerd door Voces8. Ik wens jullie allemaal een zeer waardevolle kerst dit jaar, vol van hoop en Gods aanwezigheid.

O kom, o kom, Immanuël,
Verlos uw volk, uw Israël,
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
O kom, Gij sleutel Davids, kom
En open ons het heiligdom;
Dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
O kom, die onze Heerser zijt,
In wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
Verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Maartje Nassar-Ramselaar

Social Worker (Youth and Family), Educational Coach and the owner of Mariposa Art
Instagram: @mariaposa.art
Lives in: France

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s