Heads up! This post has two versions: English & Nederlands.


Over the past period, my husband and I have been experiencing several different emotions. Life, death, sorrow, joy. Everything was so intense. Sometimes you live in those periods when everything seems to come at the same time, not ‘well’ distributed, which causes our human heart to make different uncontrolled shakes up and down, from deep sadness to intense happiness. That’s life. God concludes His son Jesus as a human on earth. I can always pull myself up to Jesus from these ‘turbulent’, tornado-like periods. I know that Jesus also felt exactly what my husband and I feel as human beings. I know that Jesus suffered for much more than just the two of us. Jesus took upon Himself all the suffering of the world. All sin ever done and all sin not yet done, Jesus took upon Himself. He did not let ‘the cup’ pass from Him, although He did ask God to do so and concluded with this plea: “that Thy will be done” (see Matthew 26:36-56). Jesus accomplished it. So that’s what we’re going through right now. He went all the way to death — the deepest point for us as humans — and took all our suffering and sin there. After three days, He rose to overcome our suffering and sin, for it would become new life and fruitful.

During Lent (we are in the middle of it now) I live to this moment when Jesus rises from the dead, a period I remember that the suffering I have carried with me lately has been crucified, died and with Jesus, the Son of our loving Father, has risen and thus received new life. Let me explain myself: you sometimes hear people say that they have become stronger thanks to a great suffering. Yes, “thanks to”! Because when you really go through deep suffering, it’s those little details of grace that you see best. People can change completely because they have gone through a difficult period in their lives. Gradually we have two choices: either we die with this suffering and we lose ourselves and become bitter, or we die with this suffering, lose ourselves, but rise together with Jesus from the “death” that He conquered. Our suffering turns into fertile ground from which we reap fruits.

Romans 8:28 — “And we know that for those who presume God, for those who are troops according to His purpose, everything falls to good.”

Deuteronomy 8:6 — “Therefore, keep His commandments to follow the way He shows you and to show the fear of Him.”

Mark 10:52 — “Jesus said to him, “Go your way, your faith has saved you.” And immediately he saw and followed Him on His way.”

And so there are many Bible verses that teach us that if we follow Jesus, we will be saved. Being saved is not free from suffering, because life here on earth is broken. To be saved means to take up the cross (suffering) as Jesus did and follow Jesus, so go with Him in dying until resurrection with Him and start a new life (Matthew 10:38).

This is easier said than done and that’s why we need some extra help. We need God, we need Him to communicate with, but we also need each other. To be able to talk about what is going on inside us with people we can trust, who have life experience and who also know that there is a Savior. If you can’t find these people in your group of friends, don’t worry, you’re never alone. Every church has pastors, priests, deacons. We need each other. If someone came to you to talk about life and needed help, would you receive them? Treat yourself as ‘gently’ as you would another person.

And periodically our life ripples on, there are always new events. Difficult and easy, sad and happy events. No matter what we go through, Jesus is there. A priest even once told me: “God’s Kingdom is already here on earth. We have the choice to live without Him or with Him. With Him means that we see things more through His eyes and thus of His Kingdom.” The past few weeks I was thinking a lot about this and God gave me two Bible stories that further explained to me what life with Jesus means.

Matthew 13:44-46 — “Jesus said, “God’s new world is like a treasure hidden in the ground. One day a man finds the treasure. He’s very happy. Yet he hides the treasure in the ground again. Then he sells everything he has. And with the money he buys the piece of land where the treasure is hidden. God’s new world is also like a merchant looking for fine pearls. One day he sees a very special pearl. He sells everything he has. And with the money he buys that one pearl.”

I analysed this text with my husband and as we talked, we found out that the pearl does not necessarily signify the deepest desire of our heart. The pearl, as we see in the text, means: God’s new world. The pearl we buy with all the money of our possessions is Jesus, forsaken in His goodness.

The second text that touched me (and this is not the first time this text has taught me something in crucial times) is from John 4, Jesus meeting the Samaritan woman at the well.

John 4:13-14 [NLT] — “Jesus answered, ‘Whoever drinks from the water from this well will be thirsty again. But whoever drinks from the water that I give him will never be thirsty again. That water will become in him like a fountain, from which eternal life will spring.'”

When we are “thirsty” for something, we need it as if our lives depended on it. Jesus gives us the Living Water so that we will no longer feel this craving and we will always be hopeful, strong and full of inspiration in life. Wow… Every time I am amazed by the depth that the Bible brings.

I like to close this blog with a very matching song: Mighty To Save. For our Savior is mighty to save and we should never forget that! 


Well, everyone needs compassion
A love that’s never failing
Let mercy fall on me
Well, everyone needs forgiveness
The kindness of a Savior
The Hope of nations

Savior, He can move the mountains
For my God is mighty to save
He is mighty to save
Forever, author of Salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave

So take me as You find me
All my fears and failures
And fill my life again
I give my life to follow
Everything I believe in
And now I surrender (I surrender)


De Parel

De afgelopen periode hebben mijn man en ik allerlei verschillende emoties ervaren. Leven, dood, verdriet, vreugde. Alles was zo intens. Soms heb je van die periodes dat alles ineens tegelijk lijkt te komen, niet ‘goed’ verdeeld, wat ervoor zorgt dat ons mensenhart allerlei slingers maakt van links naar rechts, van diepe treur naar intens geluk. Dat is het leven. God stuurde zijn zoon Jezus als mens op aarde. Aan Jezus kan ik me altijd optrekken uit dit soort ‘turbulente’, tornado-achtige periodes. Ik weet namelijk dat Jezus ook precies heeft gevoeld wat mijn man en ik voelen als mens. Ik weet dat Jezus nog veel meer voelde dan alleen dat van ons twee. Jezus heeft al het lijden van de wereld op zich genomen. Alle zonde ooit gepleegd en alle zonde dat nog niet geschied was, nam Jezus op zich. Hij liet ‘de beker’ niet aan Hem voorbij gaan, al vroeg Hij dit wel aan God en sloot deze smeekbede af met: “dat Uw wil geschiede” (zie Mattheüs 26:36-56). Jezus  heeft het volbracht. Dus ook dat waar wij nu doorheen gaan. Hij is helemaal tot aan de dood gegaan — het diepste puntje voor ons als ‘levenden’– en nam al ons lijden en zonde daar naar toe. Na drie dagen is Hij verrezen om ons lijden en zonde overkomen zodat het nieuw leven en vruchtbaar mag worden.

Tijdens de vastentijd (daar zitten we nu middenin) leef ik toe naar dit moment dat Jezus verrijst uit de dood, opdat ik me herinner dat het lijden wat ik de afgelopen tijd met me mee heb gedragen is gekruisigd, gestorven en met Jezus, de Zoon van onze liefdevolle Vader, is verrezen en dus nieuw leven heeft gekregen. Ik verklaar mezelf nader: je hoort mensen wel eens zeggen dat ze sterker zijn geworden dankzij een zwaar lijden. Ja, “dankzij”! Want als je écht door diep lijden heen gaat, zie je juist die kleine puntjes van genade het beste. Mensen kunnen compleet veranderen doordat ze een lastige periode hebben meegemaakt in hun leven. Daarin hebben we twee keuzes: of we sterven met dit lijden en we verliezen onszelf, raken verbitterd, of we sterven met dit lijden, verliezen onszelf, maar herrijzen samen met Jezus uit de ‘dood’ die Hij overwonnen heeft. Ons lijden verandert in vruchtbare grond waar we vruchten van plukken. 

Romeinen 8:28 — “En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.”

Deuteronomium 8:6 — “Leef daarom Zijn geboden na door de weg te volgen die Hij u wijst en door ontzag voor Hem te tonen.”

Marcus 10:52 — “Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij zien en hij volgde Hem op Zijn weg.”

En zo zijn er veel meer Bijbelverzen die ons leren dat als we Jezus volgen, we gered zullen zijn. Gered zijn is niet verlost zijn van het lijden, want het leven hier op aarde is gebroken. Gered zijn betekent het kruis (het lijden) op zich nemen zoals Jezus dat heeft gedaan en Jezus volgen, dus met Hem meegaan in het sterven tot aan het verrijzen met Hem en een nieuw leven beginnen (Mattheüs 10:38).

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan en daarom hebben we soms extra hulp nodig. We hebben God nodig, we hebben het nodig met Hem te communiceren, maar we hebben ook elkaar nodig. Te kunnen praten over wat er in ons omgaat met mensen die we kunnen vertrouwen, die levenservaring hebben en die ook weten dat er een Redder is. Als je deze mensen niet weet te vinden in je vriendengroep, is dat niet erg, je bent nooit alleen. Elke kerk heeft voorgangers, priesters, diakenen. We hebben elkaar nodig. Als iemand naar jou toe zou stappen om te praten over het leven en hulp nodig heeft, zou je diegene dan ook ontvangen? Behandel jezelf zo ‘zacht’ als je zou doen met een ander. 

En naarmate ons leven voortkabbelt komen er altijd weer nieuwe evenementen. Moeilijke en makkelijke, verdrietige en gelukkige evenementen. Wat we ook meemaken, Jezus is daar. Een priester zei me zelfs eens: “God Koninkrijk is hier al op aarde. We hebben de keuze om te leven zonder Hem of met Hem. Met Hem, betekent dat we dingen meer door Zijn ogen zien en dus van Zijn Koninkrijk.” De afgelopen weken was ik hier veel mee aan het bidden en God gaf me twee Bijbelverhalen die me verder uitlegde wat het leven met Jezus betekent.

Mattheüs 13:44-46 — “Jezus zei: ‘Gods nieuwe wereld lijkt op een schat die verstopt is in de grond. Op een dag vindt een man de schat. Hij is heel blij. Toch verstopt hij de schat weer in de grond. Dan verkoopt hij alles wat hij heeft. En van het geld koopt hij het stuk land waar de schat verstopt is. Gods nieuwe wereld lijkt ook op een koopman die op zoek is naar mooie parels. Op een dag ziet hij een heel bijzondere parel. Hij verkoopt alles wat hij heeft. En van het geld koopt hij die ene parel.”

Ik analyseerde deze tekst met mijn man en we kwamen er al pratend en biddend achter dat die parel niet persé betekent: datgene wat we het diepste verlangen te hebben. De parel betekent zoals we zien in de tekst: Gods nieuwe wereld. De parel die we kopen van al het geld van onze bezittingen is Jezus. Is ons verlaten in Zijn goedheid en redding en Hem volgen!

De tweede tekst die me raakte (en dit is niet de eerste keer dat deze tekst me iets leert in cruciale tijden) is uit Johannes 4, Jezus die de Samaritaanse vrouw ontmoet bij de waterput.

Johannes 4:13-14 [HTB] — “Jezus antwoordde: ‘Wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt.’”

Als we ‘dorst’ hebben naar iets dan hebben we het nodig alsof ons leven ervan afhangt. Jezus geeft ons het Levend Water waardoor we dit hunkeren niet meer zullen voelen knagen aan ons hart en we altijd hoopvol, sterk en vol inspiratie in het leven zullen staan. Wow… Elke keer sta ik weer perplex van de diepgang die de Bijbel brengt.

Ik sluit graag af met een heel bijpassend lied: Mighty To Save


Iedereen heeft mededogen nodig
Een liefde die nooit faalt
Laat genade op mij vallen
Iedereen heeft vergeving nodig
De vriendelijkheid van een Heiland
De hoop der naties

Redder, Hij kan de bergen verzetten
Want mijn God is machtig om te redden
Hij is machtig om te redden
Voor altijd, auteur van de Redding
Hij stond op en overwon het graf
Jezus overwon het graf

Dus neem me zoals Je me vindt
Al mijn angsten en mislukkingen
En vul mijn leven weer
Ik geef mijn leven om te volgen
Alles waar ik in geloof
En nu geef ik me over (ik geef me over)

Maartje Nassar-Ramselaar

Social Worker (Youth and Family), Educational Coach and the owner of Mariposa Art
Instagram: @mariaposa.art
Lives in: France

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s