Heads up! This post has two versions: English, Nederlands & Français.


A lot has happened and changed in recent times and every year after the fasting period, approaching Easter, I see this contrast. People have died, babies have been born, I have closed doors and opened doors. And in every event there are different emotions that shoot through us. When I gave a year to God in 2018-2019 and served the Chemin Neuf community, I learned to deal with these different events by ‘simply’ surrendering to the religious rhythm in prayer and reading and meditating on Bible texts. Whatever happens, whatever the circumstances (also in the Bible stories), Solo Dios Basta. God alone is enough..

For those who do not believe or have doubts, this is only vague. But I can really assure you. Think of a very nice event of recent times or a very difficult event and analyze what made you at peace with it. Or not… Were you able to give it a place? What did you do with it? Until 2018 I found myself pushing away difficult events and treating them like an open wound without taking care of it. I became an increasingly restless person, even though not everyone saw this in me and I felt more and more removed from who I really am. I couldn’t find peace, I didn’t know what it felt like to experience peace anymore. And during beautiful events, I was afraid of abruptly losing this euphoria, as if it were a hoax or as if I didn’t deserve it. Until I fell to my knees in 2018 and gave everything to God. I surrendered. Not like a suspect who admits his guilt in court, but like a child who falls into his father’s arms and lets himself be carried. No more shame, no more wall, no more mistrust or hatred. Just desolation. God alone is enough…

And now, 2023, about 5 years later, every day I try to remind myself of this moment of abandonment in the arms of the Father. From that point in late 2017, my life had changed dramatically and I felt a peace over me that I hadn’t felt since I was young and brash. Solo Dios Basta.

In the Gospel we read numerous healing stories and they all have something in common: the person in question has been walking with great suffering for years and is tormented by it. And when Jesus visits them, He only asks: “Do you want to be healed?” Those who want to be healed and answer ‘yes’ are healed and Jesus then says: “Go, your faith has saved you!”. Jesus heals our soul instantly, right away, if we can say a resounding ‘yes’. And Jesus says: “Follow me!”

Would you follow Jesus right after He calls you?

My husband and I are lucky enough to be able to spend a few days in the Netherlands again. And we also had the opportunity to spend a few days in Saint Paul’s Abbey, where I lived for several years with the brothers and sisters of the Chemin Neuf community (I grew up in this magical place from the age of eleven, I got to know God personally, got to know my best friends and my husband! And on top of that, my husband also proposed to me in this abbey!). The person in charge asked me if I wanted to sing during the Tuesday evening prayer group. Naturally! There I met a friend who plays the piano beautifully and together we filled the evening with music. It was very prayerful and there were beautiful images and scriptures that all matched. It touched me and many others because it spoke to us personally:

Image 1 was a destroyed city, everything dark and brown soil, but slowly greenery grows again and the land bears fruit again. And image 2: Everyone has a dark spot somewhere on their body and the Lord says: Now is the auspicious time, let me touch and heal You.

Also the biblical texts from Joel and Psalms.

Joel 2:21-24 [HCSB] — “Don’t be afraid, land; rejoice and be glad, for the Lord has done great things. Don’t be afraid, wild animals, for the wilderness pastures have turned green, the trees bear their fruit, and the fig tree and grapevine yield their riches. Children of Zion,  rejoice and be glad in the Lord your God, because He gives you the autumn rain for your vindication. He sends showers for you, both autumn and spring rain  as before. The threshing floors will be full of grain, and the vats will overflow with new wine and olive oil.”

Psalms 65:10-14 [HCSB] — “You soften it with showers and bless its growth, soaking its furrows and leveling its ridges. You crown the year with Your goodness; Your ways overflow with plenty. The wilderness pastures overflow, and the hills are robed with joy. The pastures are clothed with flocks and the valleys covered with grain. They shout in triumph; indeed, they sing.”

Read them if you have time and know that God is carrying you through a difficult time. And also know that thanking Him in everything will be your greatest weapon until you see light at the end of the tunnel again.


Solo Dios Basta

De afgelopen tijd is er veel gebeurd en veranderd en elk jaar na de periode van vasten, naderend naar Pasen, zie ik dit contrast. Er zijn mensen overleden, er zijn baby’s geboren, ik heb deuren gesloten en deuren geopend. En in elk evenement zijn er verschillende emoties die door ons heen schieten. Toen ik een jaar aan God gaf in 2018-2019 en in dienst was van gemeenschap Chemin Neuf, heb ik geleerd met deze verschillende evenementen om te gaan door ‘simpelweg’ me over te geven aan het religieuze ritme in gebed en het lezen en mediteren van Bijbelteksten. Wat er ook gebeurt, in welke omstandigheden ook (ook in de Bijbelverhalen), Solo Dios Basta. God alleen is genoeg..

Voor degene die niet geloven of twijfels hebben is dit maar vaag. Maar ik kan je echt verzekeren. Denk aan een heel mooi evenement van de afgelopen tijd of een heel moeilijk evenement en analyseer wat maakte dat je er vrede mee had. Of niet… Heb je het een plek kunnen geven? Wat deed je ermee? Ik merkte tot aan 2018 dat ik moeilijke evenementen wegdrukte en behandelde als een soort open wond zonder het te verzorgen. Ik werd een steeds onrustiger persoon, ook al zag niet iedereen dit aan me en ik voelde me meer en meer verwijderd van wie ik ten diepste ben. Ik kon geen rust vinden, wist niet meer hoe het voelde vrede te ervaren. En tijdens mooie evenementen was ik bang deze euforie abrupt kwijt te raken, alsof het een bedrog was of alsof ik het  niet verdiende. Totdat ik in 2018 op mijn knieën viel en alles aan God gaf. Ik gaf me over. Niet als een verdachte die zijn schuld bekent in de rechtszaal maar als een kind die in de armen van zijn vader valt en zich laat dragen. Geen schaamte meer, geen muur meer opgetrokken, geen wantrouwen of haat. Enkel verlatenheid. God alleen is genoeg…

En nu, 2023, ongeveer 5 jaar later, probeer ik mezelf elke dag weer te herinneren aan dit moment van verlatenheid in de armen van de Vader. Vanaf dat moment in eind 2017 was mijn leven drastisch veranderd en voelde ik een vrede over me die ik niet meer had gevoeld sinds ik jong en onbezonnen was. Solo Dios Basta.

In het Evangelie lezen we tal van genezingsverhalen en allemaal hebben ze iets gemeen: de persoon in kwestie loopt al jaren met een groot lijden en wordt erdoor gekweld. En wanneer Jezus hen opzoekt vraagt Hij alleen: “Wil je genezen?” Degene die genezen willen en ‘ja’ beantwoorden, worden genezen en Jezus zegt vervolgens: “Ga nu, je geloof heeft je gered!”. Jezus geneest direct, meteen, onze ziel, als we volmondig ‘ja’ kunnen zeggen. En zegt Jezus: “Volg Mij!”

Zou jij Jezus volgen direct nadat Hij je roept?

Met mijn man hebben we het geluk weer een paar dagen in Nederland te kunnen vertoeven. En we hebben ook de mogelijkheid gehad een paar dagen in de Sint Paulus Abdij door te maken, daar waar ik een aantal jaar heb gewoond samen met de broeders en zusters van gemeenschap Chemin Neuf (in deze magische plek ben ik opgegroeid vanaf mijn elfde, heb ik God persoonlijk leren kennen, mijn beste vrienden leren kennen én mijn man! En daar bovenop vroeg mijn man mij ook ten huwelijk in deze abdij!). De verantwoordelijke vroeg me of ik wilde zingen tijdens de gebedsgroep van dinsdagavond. Natuurlijk! Daar ontmoette ik een vriend die prachtig piano speelt en hebben we samen de avond met muziek gevuld. Het was heel biddend en er waren mooie beelden en Bijbelteksten die allemaal overeenkwamen. Het raakte mij en velen anderen omdat het ons persoonlijk aansprak:

Beeld 1 was een verwoeste stad, alles donker en bruine grond, maar langzaamaan groeit er weer groen en draagt het land weer vrucht. En beeld 2: Iedereen heeft een donkere plek ergens op zijn lichaam en de Heer zegt: Nu is het de gunstige tijd, laat me Jou aanraken en genezen. 

Ook de Bijbelteksten uit Joël en Psalmen.

Joël 2:21-24 — “Wees niet bang, mijn volk, juich van vreugde. Want de Here heeft grote dingen voor u gedaan. Laten de wilde dieren hun honger vergeten, want de weiden zullen weer groen worden en de bomen zullen weer uitbotten. De vijgenboom en de wijnstok zullen vrucht dragen, net als vroeger. Wees blij, inwoners van Jeruzalem, en verheug u in de Here, uw God. Hij geeft u weer de heilzame regen als teken van zijn vergeving. Net als vroeger zal Hij zowel de voorjaarsregens als de najaarsregens laten vallen. Het koren zal hoog liggen opgestapeld op de dorsvloeren en de perskuipen zullen overstromen van jonge wijn en olijfolie.”

Psalmen 65:10-14 — “U komt naar ons toe en geeft ons land een overvloedige oogst. U maakt ons rijk. De beek van God is gevuld met water. U laat het koren groeien, zoals U alles laat groeien. U geeft het water op de akkers, doordrenkt de voren op het land. Uw regen laat onze gewassen groeien. U zegent de gewassen. Door uw goedheid wordt onze oogst bekroond, U geeft ons overvloed. De rijpe gewassen golven op de akker, de heuvels juichen over U. De vruchtbare streken zijn bezaaid met kudden, in de dalen groeit welig het koren. Heel het land jubelt en zingt. Heel deze overvloed is er dankzij U.”

Lees ze eens door als je tijd hebt en weet dat God je draagt als je in een moeilijke periode zit. En weet ook dat Hem danken in alles je grootste wapen zal zijn totdat je weer licht ziet aan het einde van de tunnel.


Solo Dios Basta

Beaucoup de choses se sont passées et ont changé ces derniers temps. Chaque année après la période de jeûne, à l’approche de Pâques, je vois ce contraste. Des gens sont morts, des bébés sont nés, j’ai fermé des portes et ouvert des portes. Et dans chaque événement, différentes émotions nous traversent. Lorsque j’ai donné un an à Dieu en 2018-2019 et que j’ai servi la communauté du Chemin Neuf, j’ai appris à faire face à ces différents événements en m’abandonnant “simplement” au rythme religieux dans la prière et la lecture et la méditation des textes bibliques. Quoi qu’il arrive, quelles que soient les circonstances (également dans les récits bibliques), Solo Dios Basta. Dieu seul suffit..

Pour ceux qui ne croient pas ou ont des doutes, ce n’est que vague ce que je dis. Mais je peux vraiment vous assurer: pensez à un très bel événement de ces derniers temps ou à un événement très difficile et analysez ce qui vous a mis en paix avec cette situation. Qu’avez-vous fait avec?
Jusqu’en 2018, je me suis retrouvée à repousser des événements difficiles et à les traiter comme une plaie ouverte sans m’en occuper. Je suis devenu une personne de plus en plus agitée, même si tout le monde ne voyait pas cela en moi et je me sentais de plus en plus éloigné de qui je suis vraiment. Je ne pouvais pas trouver la paix, je ne savais plus ce que ça faisait de vivre la paix. Et lors de beaux événements, j’avais peur de perdre brusquement cette euphorie, comme si c’était un canular ou comme si je ne le méritais pas. Jusqu’à ce que je tombe à genoux en 2018 et que j’ai tout donné à Dieu. Je me suis rendu. Pas comme un suspect qui avoue sa culpabilité devant un tribunal, mais comme un enfant qui tombe dans les bras de son père et se laisse porter. Plus de honte, plus d’un mur, plus de méfiance ni de la haine. Juste de la désolation. Dieu seul suffit…

Et maintenant, 2023, environ 5 ans plus tard, chaque jour j’essaie de me remémorer ce moment d’abandon dans les bras du Père. À partir de ce moment, fin 2017, ma vie a radicalement changé et j’ai ressenti une paix sur moi que je n’avais pas ressentie depuis que j’étais jeune et impétueuse. Solo Dios Basta.

Dans l’Évangile, nous lisons de nombreuses histoires de guérison et elles ont toutes quelque chose en commun: les personnes en question marchent avec de grandes souffrances depuis des années et en sont tourmentées. Et quand Jésus leur rend visite, Il leur demande seulement: “Voulez-vous être guéri ?” Ceux qui veulent être guéris et répondent « oui » sont guéris et Jésus dit alors: « Va, ta foi t’a sauvé ! ». Jésus guérit notre âme instantanément, tout de suite, si nous pouvons dire un « oui » retentissant. Et Jésus dit: “Suivez-moi!”

Veux-tu suivre Jésus juste après qu’il t’as appelé?

Mon mari et moi avons eu la chance de pouvoir passer à nouveau quelques jours aux Pays-Bas. Et nous avons aussi eu l’occasion de passer quelques jours à l’Abbaye Saint-Paul, où j’ai vécu plusieurs années avec les frères et sœurs de la communauté du Chemin Neuf (j’ai grandi dans ce lieu magique dès l’âge de onze ans, j’ai connu Dieu personnellement, a connu mes meilleurs amis et mon mari! Et en plus, mon mari m’a aussi proposé dans cette abbaye!). Le responsable m’a demandé si je voulais chanter pendant le groupe de prière du mardi soir. Naturellement! J’y ai rencontré un ami qui joue magnifiquement du piano et ensemble nous avons rempli la soirée de musique. C’était très priant et il y avait de belles images et écritures qui nous correspondaient toutes. Cela m’a touché, ainsi que beaucoup d’autres, car cela nous a parlé personnellement:

L’image 1: C’ était une ville détruite, la terre sombre et brune, mais lentement la verdure repousse et la terre porte à nouveau des fruits. Et image 2 : Tout le monde a une tache sombre quelque part sur son corps et le Seigneur dit: C’est maintenant le moment propice, laisse-moi te toucher et te guérir.

Aussi les textes bibliques de Joël et des Psaumes.

Joël 2:21-24 — “Toi, la terre, n’aie plus de crainte! Que ta joie éclate, car le Seigneur accomplit de grandes œuvres. Vous, les animaux, n’ayez plus de crainte! L’herbe de la steppe reverdit, les arbres portent des fruits, les figuiers et les vignes en sont couverts. Et vous, les habitants de Sion, que votre joie éclate, à cause du Seigneur, votre Dieu. À l’automne il vous envoie la pluie qui vous est nécessaire, comme autrefois il fait tomber les averses d’automne et de printemps. Les granges sont remplies de blé, les cuves débordent de vin et d’huile.”

Psaumes 65:10-14 — “Tu t’occupes de la terre, tu l’arroses en abondance, tu la combles de richesses. Mon Dieu, ton ruisseau est plein d’eau, tu prépares le blé pour les êtres humains, tu mets la terre en état: tu irrigues ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par la pluie, tu donnes aux graines la force de germer. Tu achèves en beauté une année de bienfaits, sur ton passage l’abondance ruisselle. Les pâturages de la campagne ruissellent de la même richesse, les collines se drapent de cris de joie. Les prés portent un manteau de troupeaux, le fond des vallées se couvre de blés; leurs acclamations et leurs chants retentissent.”

Lisez-les si vous avez le temps et sachez que Dieu vous porte à travers une période difficile. Et sachez aussi que le remercier en tout sera votre plus grande arme jusqu’à ce que vous voyiez à nouveau la lumière au bout du tunnel.

Maartje Nassar-Ramselaar

Social Worker (Youth and Family), Educational Coach and the owner of Mariposa Art
Instagram: @mariaposa.art
Lives in: France

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s