I’ve been wanting to share something about the “creation” for a while now. Well, actually mainly about how we deal with creation. Our stewardship. Genesis 1:28-29 says that God blessed the people and that we are rulers over the earth, the fish in the sea, the birds in the sky and over all the beasts of the land. Quite a big responsibility don’t you think? We are authorized to be the boss. He entrusted his newly created creation to us. That’s a huge gift. Can you imagine owning a beautiful island. With beautiful beaches, beautiful waterfalls, beautiful trees and flowers. Can you see it?! You ask a friend to look after it and take care of it. After 20 years you come back and this is the result: the beaches are full of garbage, the waterfalls contain plastic bombs, beautiful trees have been cut and the flowers are withered. I really wouldn’t be happy if I found my beautiful island like this. Perhaps we should be a little better at dealing with the gift God gave us in creation.

Because let’s face it, if we were to have our annual performance appraisal now we would fail, don’t you think? As stewards of this earth, we are doing quite badly. We are in a real climate crisis. Maybe that’s why I’ve been putting off writing this for a while now. I can’t exactly draw up a good report and present it with pride.

I really enjoy the beautiful creation. From the desert in Morocco, the savannah in Malawi, the blue clear sea in Croatia or the beautiful nature reserves in the Netherlands. I could take 50 photos of one sunset (just ask Tashmyn, Marit or Joosje, hihi). Nature, creation. It can even silence Me. I think the earth is so beautiful and I still have plenty of countries that I would like to visit: Costa Rica, Philippines, Namibia, Bonaire, Lapland, etc. And yet, I do not take good care of this beautiful earth. We, are not taking good care of this earth.

The climate crisis, plastic soup, rising waste mountains, forest fires, floods, etc. Enough terms that show that we are causing damage to the earth. Sometimes it also seems like “a far from bed show”. Until in the week of March 7th and 8th 2022 when I read a reading plan that spoke about this. It covered, among other things, the climate summit that took place at that time. Then it hit me again. God gave the assignment from Genesis 1 to me as well. This problem starts with me. Holidays by airplane, clothes, food, plastic, a new phone every few years and so on. Now I’m not saying this is all bad and should be banned. I do think that sometimes we can have an “annual interview” with ourselves and ask ourselves: what do I think of my functioning as a steward when it comes to the creation?

Honestly? I can still improve a lot. Buy less new clothes, buy fewer products that are wrapped in plastic, fly less, eat less meat, use the menstrual cup, etc. On the other hand, you can also look at what is going well. After all, success should be celebrated and can again be a motivation to continue. For example, I have always tried not to buy a new phone every two years, but only when my previous one is really broken. To not immediately buy a new laptop if it gets a little slower (the laptop on which I am typing this blog post is already 8,5 years old for example.. but it still works and is a free exercise in the gift of patience, haha). Also I switched to better deodorant, I have washable cotton pads and washable panty liners. And I’ve been using a shampoo bar and conditioner bar for a year and a half now.

Perhaps we can also inspire and motivate each other more by sharing on our social media such as Instagram when we have found a product that is better for creation. Let’s inspire each other and above all, let’s not do all the (re-)searching for good and honest products just for ourselves. In addition, you cannot improve the world in one go and unfortunately we cannot take care of creation so well since the fall of man. Yet we can try to be conscious of the task God has given us in Genesis 1. We can do what is within our power to take good care of the earth and the living beings on it. Small things can already make a difference! Also remember that behavioral change takes time, intrinsic motivation and perseverance. We can’t get it right all at once. Becoming aware of your task to take care of this earth is step 1. Start with that!

Think of three things that you would like to do in the upcoming month to take better care of creation. Maybe that means eating less meat, cycling more often, buying washable cotton pads or starting to buy second-hand clothes. Everything is good. Feel free to share it on social media and let others know that you are consciously working on your stewardship.

God made the earth with care! We must therefore not be indifferent in our care for it. Let us continue to look and care for creation in awe!


Zeg Rentmeester, Hoe Vind Jij Dat Je Functioneert?

Ik wil al een tijdje iets delen over ´de schepping´. Nou ja, eigenlijk vooral over hoe wij omgaan met de schepping. Ons rentmeesterschap. In Genesis 1:28-29 staat dat God de mensen zegende en dat wij de baas zijn over de aarde, de vissen in de zee, vogels in de lucht en over alle dieren op het land. Best een grote verantwoordelijkheid vind je niet? Wij mogen “de baas” zijn. Sterker nog, wij “moeten” de baas zijn. Hij vertrouwde zijn pas geschapen schepping aan ons toe. Dat is een mega groot cadeau. Kan jij je voorstellen dat je eigenaar bent van een prachtig eiland. Mooie stranden, prachtige watervallen, prachtige bomen en bloemen. Je ziet het vast wel voor je! Je vraagt een vriend erop te passen en ervoor te zorgen. Na 20 jaar kom je terug en is dit het resultaat: de stranden vol afval, de watervallen bevatten “plasticbommen”, prachtige bomen zijn gekapt en de bloemen verdord. Ik zou echt niet blij zijn als “mijn” prachtige eiland er zo bij zou liggen. Misschien moeten wij wat beter omgaan met het cadeau dat God ons gaf in de schepping.

Want zeg nou zelf, als wij nu ons jaargesprek zouden hebben krijgen we een dikke onvoldoende denk je niet? Als beheerders van deze aarde doen we het best slecht. We zitten in echte klimaatcrisis. Misschien is dat de reden waarom ik het al een tijdje voor mij uitschuif om hierover te schrijven. Ik kan nou niet bepaald een goed rapport opmaken en dat met trots presenteren.

Ik kan zo onwijs genieten van de mooie schepping. Van de woestijn in Marokko, de savanne in Malawi, de blauwe heldere zee bij Kroatië of de mooie natuurgebieden in Nederland. Ik kan wel 50 foto’s maken van één zonsondergang (vraag Tashmyn, Marit of Joosje maar, hihi). De natuur, de schepping. Het kan zélfs mij het zwijgen opleggen. Ik vind de aarde zo mooi en ik heb nog genoeg landen die ik graag zou willen bezoeken (Costa Rica, Filipijnen, Namibië, Bonaire, Lapland etc.). En toch.. zorg ik niet goed voor deze mooie aarde. Wij, zorgen niet goed voor deze aarde.

De klimaatcrisis, plasticsoep, groeiende afvalberg, bosbranden, overstromingen etc. Genoeg termen waaruit blijkt dat wij de aarde schade aanrichten. Soms lijkt het ook een “ver van mijn bed show”. Totdat ik in de week van 7 en 8 maart 2022 een leesplan las dat hierover ging. Het behandelde onder andere de klimaattop die toen plaatsvond. Toen drong het weer even goed tot mij door: God gaf de opdracht uit Genesis 1 ook aan mij. Dit probleem begint bij mij. Vliegvakanties, kleding, eten, plastic, elke paar jaar een nieuwe telefoon en ga zo maar door. Nu wil ik niet zeggen dat dit allemaal slecht is en verboden moet worden. Wel denk ik dat we soms een ‘jaargesprek’ met onszelf mogen houden en onszelf de vraag mogen stellen: wat vind ik van mijn functioneren als rentmeester als het om de schepping gaat?

Eerlijk? Ik kan nog veel verbeteren. Minder nieuwe kleding kopen, minder producten kopen die in plastic verpakt zitten, minder vliegen, minder vlees eten, de menstruatiecup gebruiken etc. Daarentegen mag je ook kijken naar wat goed gaat. Succes moet je immers vieren en kan weer een motivatie zijn om door te gaan. Zo heb ik altijd geprobeerd niet elke twee jaar een nieuwe telefoon te kopen, maar alleen als mijn vorige echt kapot is, niet gelijk een nieuwe laptop als hij iets trager wordt (de laptop waar ik nu deze blogpost op typ is bijvoorbeeld al 8,5 jaar oud.. maar hij werkt nog en is gelijk een gratis oefening in de gave van geduld, haha), ik ben overgestapt op betere deo, ik heb wasbare wattenschijfjes en wasbare inlegkruisjes, ik gebruik nu al anderhalf jaar een shampoobar en conditionerbar.  

Misschien kunnen we elkaar ook wel meer inspireren en motiveren door bijvoorbeeld op onze sociale media zoals Instagram te delen als een product hebben gevonden dat beter is voor de schepping. Laten we elkaar inspireren en vooral niet al het zoekwerk naar goede en eerlijke producten zelf doen. Daarnaast kan je niet in één keer de wereld verbeteren en kunnen we helaas niet zo goed voor de schepping zorgen sinds de zondeval. Toch kunnen we wel proberen om bewust om te gaan met de taak die God ons in Genesis 1 heeft gegeven. We kunnen doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om goed voor de aarde en de levende wezens erop te zorgen. Kleine dingen kunnen al een verschil maken! Vergeet ook niet dat gedragsverandering tijd kost, intrinsieke motivatie en doorzettingsvermogen vraagt. We kunnen het niet in een keer goed doen. Bewustwording van je taak om te zorgen voor deze aarde is stap 1. Begin daarmee!  

Bedenk voor jezelf eens met welke drie dingen jij de komende maand aan de slag zou willen gaan om beter voor de schepping te zorgen. Misschien is dat minder vlees eten, vaker de fiets pakken, wasbare wattenschijfjes aanschaffen of starten met het kopen van tweedehandskleding. Alles is goed. Deel het gerust op social media en laat anderen weten dat je bewust bezig bent met je rentmeesterschap.

God heeft de aarde met zorg gemaakt! Wij mogen daarom niet onverschillig zijn in onze zorg ervoor. Laten wij vol ontzag naar de schepping blijven kijken en er zorg voor dragen!

Sophia de Ruiter

Pediatric nurse, Christ representer
Lives in: The Netherlands
Instagram: @sophiaawilhelminaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s