I think I can say that we are all ready for a new beginning, always, that is very human in some way. Many songs have been written (Interested? Then listen to Next Year, Baby by Jamie Cullum) about it and every year you hear, see and notice that people around you share New Year’s resolutions. According to a source, 80 percent of the Dutch have New Year’s resolutions, the most popular of which are: making yourself less busy (27 percent), exercising more (26 percent) and losing weight (24 percent). A notable riser in the survey: living in a more environmentally friendly way (12 percent, a year earlier that was only 7 percent). Funny that most people want to relax, but are we succeeding?

John 16:23-28 — “At that time Jesus said to His disciples, ‘Truly, truly, I say to you, whatever you ask the Father, He will give it to you in My name. Hitherto thou hast asked nothing in My name. Ask and you shall receive that your joy may be full. I have spoken to you about this in images; the hour is coming when I will no longer speak to you in images, but will speak plainly to you about the Father. On that day you shall pray in My name; it need not be said that I will intercede with the Father, for the Father Himself loves you because you love Me and because you believe that I came forth from God. I came forth from the Father and came into the world; again I leave the world and go to the Father.'”

Have you ever believed this?

“Whatever you ask the Father, He will give it to you in My name”

If we have a resolution, we can forget this in a few weeks if we don’t put specific actions under it and especially if we don’t share it and believe it completely! Do you believe your New Resolution is worthy of sharing with your Creator? Do you believe He will help you make it happen if He knows it’s good for you? Do you believe in yourself that you will be active in making this resolution come true once and for all? How often do I hear friends including myself say “Well, it didn’t work out this year.. next year!”. But when we made the resolution, did we believe that we find our help (always successful) in God? In the church every Sunday we hear the minister or priest say: “Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth”

A new year means a new life? This year I find myself wanting to do a lot of things differently, start over somewhere. That looks like a new life! However, I will remain myself but hopefully get more and more specific and closer to my final goals.

Revelation 21:5-7 — “He who sat on the throne said: ‘I will make everything new’ – I heard it said: ‘Write it down, for what is said here is trustworthy and true.’ Then He said to me: ‘It is finished! I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. He who is thirsty I will give freely to drink from the spring of water that gives life. To him who overcomes all these things are due. I will be his God, and he will be My child.”

I invite you to do a brief reflection of all the good things and also the less good things that you experienced in the previous year 2022. It is extremely important that we reflect with an honest look at what was difficult for us or what went wrong such as a job, a relationship, or something in our character or in the character of another. We may entrust this to our Creator, and as the Lord’s Prayer was taught to us by Jesus when He taught us to pray, we may ask for forgiveness if we can also forgive others. This process of reflection and forgiveness is very powerful and always invites me to praise the Lord afterwards. Thanking God for all He has done and changed in me and around me. And then it comes down to those popular New Year’s resolutions! What do we specifically wish for this coming year? Every year, my husband and I write down in a booklet what we hope to achieve, together and individually. And we always look back at what we wrote for the past year and see that more than half came true. Beautiful right?

Mattheüs 14:23 — “After He had sent the crowds away, He went up on the mountain by Himself to pray; and when it was evening, He was there alone”

In this reflection it helps me to be reminded by Jesus that solitude is very important. Jesus left the crowd and climbed a mountain to be alone, to pray. Sometimes longer than a few hours. Busy Christmas left behind, New Year’s Eve celebrations done, fireworks and champagne… We have had little time and space to isolate ourselves to reflect with our God. I wish you all to reflect on the past year through the eyes of our Creator, to say thank you and make a beautiful new specific wish, to share this with the Creator and with loved ones around you. Ask your God for mercy to help you realize this specific wish, in His Name through His Son Jesus and with the help of the Holy Spirit, Amen.


Een Nieuw Begin!

We zijn allemaal toe aan een nieuw begin, altijd, dat is op een of andere manier heel menselijk. Er zijn heel veel liedjes over geschreven (Geïnteresseerd? Luister dan naar Next Year, Baby van Jamie Cullum) en ieder jaar hoor je, zie je en merk je om je heen dat mensen nieuwe goede voornemens delen. Volgens een bron heeft 80 procent van de Nederlanders goede voornemens, waarvan de populairste: je minder druk maken (27 procent), meer sporten en bewegen (26 procent) en afvallen (24 procent). Opvallende stijger in het onderzoek: milieuvriendelijker gaan leven (12 procent, een jaar eerder was dat nog 7 procent). Grappig dat de meesten zich minder druk willen maken, maar slagen we er wel in?

Johannes 16:23-28 —“In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn naam. Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn naam. Vraagt en gij zult verkrijgen opdat uw vreugde volkomen zij. In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. Op die dag zult gij bidden in mijn naam; het is niet nodig te zeggen dat Ik bij de Vader uw voorspreker zal zijn, want de Vader zelf heeft u lief omdat gij Mij liefhebt en omdat gij gelooft dat Ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader.'”

Heb je dit ooit wel eens geloofd?

“Wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in Mijn naam”

Als we een goede voornemen hebben kunnen we dit in een paar weken weer vergeten als we er geen concrete acties onder zetten en ook vooral als we het niet delen en volledig geloven! Geloof je dat je goede voornemen het waardig is te delen met je Schepper? Geloof je dat Hij je helpt het waar te maken als Hij weet dat het goed voor je is? Geloof je in jezelf dat je actief zult zijn om dit voornemen nou en voor eens waar te maken? Hoe vaak hoor ik vrienden inclusief mezelf zeggen “Nou, dit jaar niet gelukt.. volgend jaar maar weer!”. Maar toen we het voornemen opstelde, geloofde we wel dat we onze hulp (altijd succesvol) in God vinden? In de kerk horen we elke zondag de dominee of priester zeggen: “Onze hulp is in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft”.

Een nieuw jaar betekent een nieuw leven? Dit jaar merk ik dat ik veel dingen anders wil doen, ergens opnieuw wil beginnen. Dat lijkt op een nieuw leven! Echter zal ik mezelf blijven maar hopelijk steeds concreter en dichter bij mijn einddoelen komen. 

Openbaringen 21:5-7 — “Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ Toen zei Hij tegen mij: ‘ Het is voltrokken! Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal Mijn kind zijn.”

Ik nodig je uit een korte reflectie te doen van alle goede dingen en ook de minder goede dingen die je hebt ervaren in het vorige jaar 2022. Het is enorm belangrijk dat we reflecteren met een eerlijke blik op wat lastig voor ons was of wat stroef verliep, zoals een baan, een relatie of iets in ons karakter of in het karakter van een ander. We mogen dit toevertrouwen aan onze Schepper, en zoals het Onze Vader aan ons geleerd is door Jezus toen Hij ons leerde bidden, mogen we om vergeving vragen als wij anderen ook kunnen vergeven. Dit proces van reflectie en vergeven is heel krachtig en nodigt me altijd uit om daarna een lofprijzing te doen. God te danken voor alles wat Hij heeft gedaan en veranderd in mij en om me heen. En dan komt het uit op die populaire goede voornemens! Wat wensen we concreet voor dit komende jaar? Met mijn man schrijf ik jaarlijks in een boekje op wat we hopen te bereiken, samen en individueel. En we kijken altijd terug op wat we schreven voor het afgelopen jaar en zien dat meer dan de helft uitgekomen is. Prachtig toch? 

Mattheüs 14:23 [NSV] — “En als Hij nu de scharen van Zich gelaten had, klom Hij op den berg alleen, om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was Hij daar alleen.”

Bij dit reflecteren helpt het me herinnerd te worden door Jezus, dat afzondering heel belangrijk is. Jezus liet de menigte achter zich en klom op een berg om alleen te zijn, om te bidden. Soms langer dan een paar uur. Drukke kerstdagen achtergelaten, feest van oud en nieuw, oliebollen, appelflappen en champagne… We hebben maar weinig tijd en ruimte gehad om ons af te zonderen om te reflecteren met onze God. Ik wens jullie allen toe te mogen reflecteren op afgelopen jaar door de ogen van onze Schepper, dank te zeggen en een prachtige nieuwe concrete wens te doen, dit met de Schepper te delen en met geliefden om je heen. Vraag je God om genade dat Hij je helpt deze concrete wens te verwezenlijken, in Zijn Naam door Zijn zoon Jezus en met de hulp van de Heilige Geest, Amen. 

Maartje Nassar-Ramselaar

Social Worker (Youth and Family), Educational Coach and the owner of Mariposa Art
Instagram: @mariaposa.art
Lives in: France

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s